KONSTANTY RADZIWIŁŁ Minister Zdrowia

Konstanty Radziwiłł, urodzony 9 stycznia 1958 r. we Wrocławiu, jest specjalistą medycyny ogólnej i rodzinnej. Ukończył studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Warszawie, Podyplomowe Studium Ekonomiki Zdrowia na Uniwersytecie Warszawskim i Podyplomowe Studium Bioetyki na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. W 2011 r. uzyskał tytuł doktora nauk medycznych w Wojskowym Instytucie Medycznym. Od ukończenia studiów pracował jako lekarz pierwszego kontaktu, przez wiele lat prowadził własną przychodnię.

W latach 2005 – 2015 był asystentem, a później wykładowcą w Katedrze i Zakładzie Medycyny Rodzinnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Od 2007 r. jest ekspertem Europejskiego Biura WHO ds. certyfikacji i regulacji zawodów medycznych, a od 2010 do 2015 pełnił tę funkcję w Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia. Jako aktywny działacz samorządu lekarskiego s prawował wiele funkcji w warszawskiej Okręgowej Izbie Lekarskiej i Naczelnej Izbie Lekarskiej. W latach 2001 – 2010 był prezesem NRL, a W latach 2010 – 2012 prezydentem Stałego Komitetu Lekarzy Europejskich.
W 2004 r. został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, a w 2009 r. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Od 2015 r. jest senatorem Rzeczypospolitej Polskiej. 16 listopada 2015 r. prezydent Andrzej Duda powołał go na stanowisko ministra zdrowia.

KRZYSZTOF SZUBERT sekretarz stanu, pełnomocnik Rządu RP ds. Jednolitego Rynku Cyfrowego

Absolwent Politechniki Warszawskiej, Wydział Organizacji i Zarządzania w Przemyśle, specjalizacja w zakresie przemysłowych systemów informatycznych. Na stanowiskach kierowniczych zarówno polskich jak i zagranicznych przedsiębiorstw branży informatycznej od ponad dwudziestu lat.

Polski przedsiębiorca, od roku 1998 pełnił m.in. funkcję prezesa zarządu oraz dyrektora zarządzającego w firmie CONNECT DISTRIBUTION, specjalizującej się w dystrybucji w regionie CEE specjalistycznego oprogramowania z tzw. wartością dodaną, laureata wielu prestiżowych nagród i wyróżnień m.in. Medal Europejski, Gazela Biznesu, Diamenty Forbesa, wyróżnienie Ministra Gospodarki czy tytuł Ambasadora Polskiej Gospodarki 2016.

Z branżą informatyczną oraz środowiskiem aktywnie związany od kilkunastu lat. Autor wielu eksperckich stanowisk, opinii oraz artykułów i komentarzy w prasie codziennej, specjalistycznej, radio i telewizji. Za działalność dla branży IT kilkukrotnie nominowany do tytułu „Postać Rynku IT”.

Od 2012 Minister Cyfryzacji Gospodarczego Gabinetu Cieni Business Centre Club (BCC). Inicjator oraz przewodniczący Koalicji na Rzecz Społeczeństwa Informacyjnego (KRESI) – platformy dialogu i współdziałania środowisk oraz organizacji związanych z branżą teleinformatyczną na rzecz przyspieszenia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce. W 2015 od redakcji BurdaMedia / CRN otrzymał prestiżowy tytuł „Człowiek Roku Branży ICT”. Członek IGF MAG (ONZ).

W okresie 2015-2016 członek Rady ds. Cyfryzacji przy Ministerstwie Cyfryzacji. Od końca 2015 roku doradca strategiczny ministra cyfryzacji, od maja 2016 pełnomocnik ministra ds. współpracy międzynarodowej.

Od marca 2017 sekretarz stanu/wiceminister resortu cyfryzacji odpowiedzialny za sprawy międzynarodowe oraz pełnomocnik Rządu RP ds. Jednolitego Rynku Cyfrowego.

MARCIN WĘGRZYNIAK dyrektor Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

Absolwent Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Głównej Handlowej na kierunku audyt wewnętrzny i kontrola finansowa w jednostkach sektora finansów publicznych.

Od stycznia 2010 r. zatrudniony w Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ). Początkowo na stanowisku głównego specjalisty ds. finansowania projektów ze środków UE, a później kierownika projektu „Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych”. Następnie objął stanowisko kierownika Biura Zarządzania Projektami CSIOZ. W ramach pełnienia tej funkcji odpowiedzialny m.in. za zarządzanie zespołem kierowników projektów informatyzacji w ochronie zdrowia oraz prawidłową realizację portfela projektów CSIOZ, w tym projektów: "Dziedzinowe systemy teleinformatyczne systemu informacji w ochronie zdrowia", „Poprawa jakości zarządzania w ochronie zdrowia poprzez popularyzację wiedzy na temat technologii ICT”, „Budowa Centralnego Rejestru Farmaceutów”, „Budowa systemu do obsługi importu docelowego” czy „Budowa rejestru inVitro”.

Posiada certyfikaty w obszarze zarządzania projektami i usługami IT: Prince 2 Foundation, Prince 2 Practitioner, ITIL v3 Foundation, MSP Foundation oraz P3O Foundation.

PAWEŁ MASIARZ zastępca dyrektora ds. teleinformatycznych Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

Absolwent Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach. Karierę zawodową rozpoczął w 2004 r. w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Dziale Informatyki, gdzie zajmował się administrowaniem systemami medycznym, w szczególności służącymi do przetwarzania i archiwizacji obrazów medycznych w pracowniach diagnostycznych oraz planowania leczenia metodą brachyterapii. Był również liderem Sekcji Systemów Medycznych w Dziale Informatyki, projektując i wdrażając systemy medyczne.

Od 2013 do 2017 zatrudniony w Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ), początkowo na stanowisku architekta i głównego analityka w Biurze Zarządzania Projektami. W ramach swoich obowiązków pracował nad budową interoperacyjności technicznej (rozwijanie Polskiej Implementacji Krajowej HL7 CDA, implementacja profili integracyjnych IHE), wykonywał pracę nad budową architektury korporacyjnej SIOZ oraz przełamywał bariery we wdrażaniu elektronicznej dokumentacji medycznej w podmiotach leczniczych.

Obecnie jako zastępca dyrektora ds. teleinformatycznych oraz główny architekt, nadzoruje bezpośrednio podległe mu komórki organizacyjne: Wydział Eksploatacji Systemów Teleinformatycznych i Wydział Rozwoju Systemów Teleinformatycznych.

Posiada certyfikaty w obszarze zarządzania projektami i usługami IT: Prince 2 Practitioner, ITIL Foundation. Współpracuje m.in. z organizacjami: Polskie Towarzystwo Telemedycyny i e-Zdrowia, Polskie Stowarzyszenie HL7, Polskie Towarzystwo Informatyczne, The International Society for Telemedicine & eHealth.

DR INŻ. KAJETAN WOJSYK zastępca dyrektora ds. bezpieczeństwa i współpracy międzynarodowej w Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

Autor licznych publikacji dotyczących prawa informatycznego, praktyk szerokiego zastosowania informatyki w administracji. Od 1974 r. interesuje się informatyką i jej i zastosowaniami. Doświadczenie w zakresie informatyzacji administracji zdobywał w Wyższej Szkole Pedagogicznej (później Akademii im. Jana Długosza) w Częstochowie. Od 1994 roku zajmował się informatyzacją Urzędu Miasta Częstochowy (UMC), pełniąc funkcję informatyka miejskiego. Kierowany przez niego zespół skutecznie wprowadzał do praktyki administracji publicznej rozwiązania informatyczne, nagradzane i stanowiące wzory do naśladowania.

W 2005 roku UMC zdobył Złoty Laur dla najlepiej zinformatyzowanej jednostki w kategorii administracja publiczna i instytucje użyteczności publicznej (konkurs „Teleinfo” – pisma profesjonalnych użytkowników informatyki i telekomunikacji). UMC był dwukrotnie finalistą konkursu Lider Informatyki (organizowanego przez tygodnik Computerworld) i laureatem tej nagrody w roku 2007. W tym samym roku UMC zdobył Złotą @ i międzynarodową nagrodę EuroCrest Award.

Nauczyciel akademicki, były pracownik Politechniki Częstochowskiej, Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, obecnie wykładowca Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie. Doradca ministra cyfryzacji, pełnomocnik ministra zdrowia ds. otwartości danych publicznych.

Autor wielu artykułów oraz wystąpień na konferencjach i seminariach dotyczących informatyzacji administracji publicznej, współautor 2 wydań "Komentarza do ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne", "Ochrony danych osobowych medycznych" oraz wielu książek dedykowanych administracji publicznej w obszarze ochrony danych osobowych, dokumentacji elektronicznej i centralnych rejestrów publicznych, autor e-Podręcznika dla administracji publicznej [https://epodrecznik.mac.gov.pl/mediawiki/index.php?title=E-usługa]

WOJCIECH GÓRNIK zastępca dyrektora ds. informacji i współpracy z regionami w Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

Wojciech Górnik, absolwent Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego oraz kierunku marketing i zarządzanie na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, ukończył Podyplomowe Studium Zarządzania Projektem w Szkole Głównej Handlowej, Międzynarodowe Studia Podyplomowe w zakresie metod interwencji publicznych na Uniwersytecie Warszawskim oraz z zakresu ewaluacji programów finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

W latach 2009-2014 pełnił funkcję kierownika Wydziału Koordynacji i Ewaluacji Programów Współfinansowanych ze Środków UE w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego, gdzie oprócz zadań związanych z monitoringiem, ewaluacją, analizą wyników kontroli i audytów (w tym wykonywanych przez Urząd Kontroli Skarbowej oraz Komisję Europejską), na poziomie Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Mazowieckiego odpowiedzialny był m.in. za optymalizację i projektowanie procesów w ramach systemu zarządzania i kontroli. W latach 2014-2016 pełnił funkcję kierownika ze strony beneficjenta kluczowego projektu „E-zdrowie dla Mazowsza”, dotyczącego informatyzacji 23 podmiotów leczniczych.

Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w zarządzaniu procesami i projektami, przeprowadził także kilkaset kontroli projektów współfinansowanych ze środków unijnych. Wykładowca i trener m.in. w Szkole Głównej Handlowej.

NATALIA ŻYLIŃSKA-PUTA Policy Officer, European Commission, DG SANTE

Natalia Żylińska-Puta pracuje w Komisji Europejskiej w Dyrekcji Generalnej ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności w Wydziale Opieki Transgranicznej i e-Zdrowia.

Jest oddelegowanym ekspertem narodowym z Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia. W Komisji pełni role business managera projektu, którego celem jest umożliwienie transgranicznej wymiany danych z e-Recepty i elektronicznej dokumentacji medycznej pacjentów. Odpowiada również za działania związane z utrzymaniem ciągłości procesów transgranicznych po zakończeniu finansowania ze środków europejskich.

AGNIESZKA KISTER dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich i e-Zdrowia

Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich i e-Zdrowia w Ministerstwie Zdrowia. Absolwentka Wydziału Prawa oraz Wydziału Nauk Politycznych Uniwersytetu Marie Curie- Skłodowskiej w Lublinie, a także Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Główny obszar kompetencji to projekty w sektorze zdrowia finansowane z funduszy UE i innych środków pomocowych oraz e-zdrowie.

MARIUSZ GĄSIOR lekarz, specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog

Prof. dr hab. med. Mariusz Gąsior, lekarz, specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog. Absolwent Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach (1988) oraz Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej (2002). Pracownik nauki, nauczyciel akademicki, kierownik III Katedry i Oddziału Klinicznego Kardiologii w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Członek Senatu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego (2016-2020). Od początku swojej pracy zawodowej związany ze Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu, w którym przez 15 lat pełnił funkcję dyrektora ds. medycznych (1999-2014). W pracy zawodowej związany z kardiologią interwencyjną. Współtwórca i wykonawca Ogólnopolskiego Rejestru Ostrych Zespołów Wieńcowych PL-ACS, będącego największym tego typu zbiorem danych w Europie, którego celem jest poznanie rzeczywistej skali problemu, częstości występowania oraz sposobów leczenia niestabilnej choroby wieńcowej i zawału serca w poszczególnych regionach naszego kraju. Inicjator i współinicjator dużych baz danych z zakresu schorzeń sercowo-naczyniowych. Autor i współautor licznych publikacji naukowych, doniesień zjazdowych oraz rozdziałów w książkach i podręcznikach, a także projektów naukowo-badawczych zamawianych i wdrożeniowych. Wielokrotnie nagradzany i wyróżniany za swoją pracę kliniczną, naukową, dydaktyczną i organizacyjną, m.in. przez Polskie Towarzystwo Kardiologiczne, rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, a także przez ministra zdrowia RP. Laureat Platynowego Lauru Umiejętności i Kompetencji „Pro Publico Bono”, przyznawanego osobom w dowód uznania ich działalności na rzecz dobra społeczności lokalnych, regionalnych oraz międzynarodowych.

LECH POLOŃSKI lekarz, internista, kardiolog

Prof. dr hab. med. Lech Poloński, lekarz, internista, kardiolog. Absolwent Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach (1972). Od 1976 r. związany ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym: dziekan Wydziału Lekarskiego w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego (SUM) w Katowicach (1999-2005);

prodziekan Wydziału Lekarskiego w Zabrzu SUM w Katowicach (1996-1999); kierownik III Katedry i Oddziału Klinicznego Kardiologii SUM (1998-2014); członek Senackiej Komisji ds. Szpitali Klinicznych SUM; członek Wydziałowej Komisii ds. Rozwoju Wydziału Lekarskiego w Zabrzu SUM; konsultant wojewódzki ds. kardiologii woj. Katowickiego (1991-1995); konsultant wojewódzki ds. kardiologii woj. Częstochowskiego (1995-1999); konsultant wojewódzki ds. kardiologii woj. śląskiego (1998-2014); członek Komisji Kardiologii Komitetu Patofizjologii Klinicznej PAN; członek Wojewódzkiego Zespołu ds. Promocji Zdrowia w woj. śląskim; członek Zespołu Ekspertów powołanego Zarządzeniem Ministra Zdrowia w celu opracowania Narodowego Programu Profilaktyki i Leczenia Chorób Sercowo-Naczyniowych na lata 2003-2005 „POLKARD 2003-2005”; od 1992 r. do teraz członek Komisji Egzaminacyjnej dla przeprowadzenia państwowego egzaminu kończącego specjalizację w zakresie kardiologii.

WOJCIECH PUZYNA prezes zarządu Centrum Medycznego Żelazna Sp. z o.o.

Wojciech Puzyna dr n. med., specjalista położnik-ginekolog, mgr zarządzania, od ponad 25 lat dyrektor Szpitala św. Zofii w Warszawie. Wcześniej sportowiec, trener wioślarstwa, lekarz sportowy, nauczyciel akademicki. Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Za zasługi w Ochronie Zdrowia i Odznaką „Zasłużony dla Warszawy”. Dwukrotnie (2002, 2014) wybierany Menedżerem Roku w Ochronie Zdrowia, Lider OSOZ w 2010 roku. Placówka Kierowana przez dr Puzynę to bardzo popularny wśród pacjentek, nowoczesny, ośrodek położniczo-ginekologiczny w stolicy z 10.000 hospitalizacji i prawie 7000 porodów w 2016 roku. Wojciech Puzyna był wykładowcą z zakresu zarządzania na kilku warszawskich uczelniach, licznych szkoleniach i konferencjach. Powołany przez Ministra Zdrowia na stanowisko przewodniczącego Rady Rewizyjnej Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia.

RYSZARD MĘŻYK pełnomocnik dyrektora ds. epidemiologii nowotworów, Świętokrzyskie Centrum Onkologii, Kielce

Wcześniej kierownik projektu „e-Zdrowie w województwie świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia – etap I”. W latach 1992-2012 kierownik Działu Informatyki w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach.

Po ukończeniu studiów na kierunku organizacja przetwarzania danych na SGPiS, karierę zawodową rozpoczął w 1971 r. jako programista, a następnie projektant systemów informatycznych Ośrodka Elektronicznej Techniki Obliczeniowej w FSC Starachowice. W latach 1978-1992 kierownik Pracowni Projektowo-Programowej Międzyuczelnianego Centrum Informatyki w Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach.
W 1989r. uhonorowany Nagrodą Funduszu Nauki i Kultury im S. Staszica w Kielcach za wybitne osiągnięcia na rzecz rozwoju i upowszechniania kultury informatycznej. Brał udział w projekcie
„e-świętokrzyskie”. Uzyskał tytuł Lidera Informatyki 2006 w kategorii organizacji użyteczności publicznej. Finalista konkursu i wyróżnienie specjalne w kategorii sektor publiczny CIO 2006. Lider OSOZ 2007 w kategorii współpraca międzynarodowa dla zdrowia. Finalista konkursu Lider Informatyki 2013 w kategorii sektor opieki zdrowotnej.

Współpracuje z International Agency Research on Cancer, International Association of Cancer Registries, European Network of Cancer Registries. Bierze udział w europejskich i międzynarodowych projektach w zakresie epidemiologii nowotworów. Powołany przez Ministra Zdrowia do Rady Rewizyjnej Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia.

DR HAB. N. MED. DOROTA SOBCZYK zastępca dyrektora ds. lecznictwa Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Krakowie.

Od listopada 2016 roku Kierownik Centralnej Izby Przyjęć tego szpitala. Lekarz kardiolog, z ogromnym doświadczeniem w zakresie nieinwazyjnej diagnostyki obrazowej (przez wiele lat kierownik Zespołu Pracowni Nieinwazyjnej Diagnostyki Kardiologicznej), kardiologii zachowawczej, niewydolności serca i transplantologii oraz stanów nagłych w kardiologii. Współtwórczyni platformy edukacyjnej Critical USG, propagującej zastosowanie USG w stanach nagłych. Współautorka pierwszego polskiego podręcznika z tego zakresu pt. "Ultrasonografia w intensywnej terapii i stanach zagrożenia życia", organizatorka licznych kursów szkoleniowych dla lekarzy i ratowników medycznych.

ROBERT LASOTA dyrektor SZPZOZ im. Dzieci Warszawy

Absolwent Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Następnie ukończył studia podyplomowe w zakresie zarządzania w administracji publicznej w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego. Obecnie MBA w Ochronie Zdrowia CKP Uczelni Łazarskiego.

Przez ponad 15 lat pracował na rzecz administracji samorządowej na terenie m.st. Warszawy. Pełnił m.in. obowiązki zastępcy burmistrza dzielnic Praga Południe, Ursynów i Wilanów. Przez lata związany z sektorem edukacji na poziomie ogólnopolskim, w tym jako pełnomocnik Ministra Edukacji Narodowej. W trakcie kariery zawodowej doradzał licznym podmiotom w zakresie zarządzania operacyjnego i inwestycji.

Wspiera placówki ochrony zdrowia przeprowadzając audyty działalności szpitali oraz opracowując programy restrukturyzacyjne. Od 2012 r. związany z SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym, gdzie obecnie pełni funkcję dyrektora.

MONIKA KRASIŃSKA dyrektor Departamentu Orzecznictwa, Legislacji i Skarg w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych

Wieloletni wykładowca z zakresu ochrony danych osobowych, dostępu do informacji publicznej i innych informacji prawnie chronionych, m.in. na takich uczelniach jak: Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Karola Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Akademia Koźmińskiego w Warszawie, Uniwersytet Łódzki. Współtwórca licznych przepisów gwarantujących ochronę prawa do prywatności i w stosowaniu prawa ochrony danych osobowych w sektorze publicznym i prywatnym.

JERZY ŻUREK dyrektor Instytutu Łączności

Od 2005 roku współpracuje z centrum badawczym Volpe Center przy Departamencie Transportu Stanów Zjednoczonych w Bostonie oraz amerykańską uczelnią University of New Hampshire, w szczególności CIDLab (Critical Infrastructure Dependability Laboratory) w zakresie systemów łączności, technologii bezpieczeństwa oraz lokalizacji i monitorowania obiektów.

Od 2008 roku jest członkiem-założycielem Stowarzyszenia Studiów i Analiz Bezpieczeństwa (SSAB) w Gdyni. W roku 2009 został członkiem zarządu i kierownikiem europejskiego projektu EfficienSEA, realizowanego w ramach programu INTERREG IV, w Akademii Morskiej w Gdyni. W 2009 r. został członkiem Rady Naukowej Klastra Green Stream.

Jego zainteresowania naukowe obejmują systemy z widmem rozproszonym, w szczególności wykorzystujące frequency hopping, zarówno naziemne jak i satelitarne, systemy komórkowe (od 2G do 4G), software-defined radio (SDR), bezpieczeństwo systemów radiokomunikacyjnych, embedded systems, systemy lokalizacji w sieciach radiowych, sieci bezprzewodowe, bezprzewodowe sieci sensorowe ad-hoc (ad-hoc WSN), cognitive radio etc.

Należy do grup roboczych IMO COMSAR ds. e-Nawigacji i modernizacji GMDSS. Od 2013 roku jest członkiem EU Satellite-AIS Collaborative Forum ESA-EMSA. W kwietniu 2014 r. został kierownikiem projektu POL SAT-AIS finansowanego przez Europejską Agencję Kosmiczną (ESA). Od lipca 2014 r. jest członkiem Zespołu Telekomunikacji Rady ds. Cyfryzacji przy Ministrze Administracji i Cyfryzacji, a od września 2014 r. Sekcji Telekomunikacji Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji PAN. Współpracuje z MAiC i UKE w obszarze zarządzania widmem oraz współpracy z ITU i CEPT. Jest członkiem Communication Society of IEEE. Od roku 2000 jest koordynatorem europejskiego programu Erasmus/Socrates na Wydziale Elektrycznym Akademii Morskiej w Gdyni szczególnie intensywnie współpracując z Cork Institute of Technology w Irlandii oraz Universitat Politechnica de Catalunya w Hiszpanii.

Jest autorem i współautorem ponad 110 prac naukowych z obszaru radiokomunikacji publikowanych w czasopismach, na konferencjach krajowych i międzynarodowych oraz raportów dla administracji polskiej.

ROMAN RADOMSKI prezes, Polskie Stowarzyszenie HL7

Doradca w zakresie systemów informatycznych w ochronie zdrowia i badań klinicznych z ponad 15-letnim doświadczeniem biznesowym. Wiceprezes Polskiej Izby Informatyki Medycznej. Certyfikowany przez HL7 International specjalista HL7® CDA™ oraz HL7® V3 RIM.

DARIUSZ BIAŁEK kierownik oddziału utrzymania projektów systemowych, Departamentu Społeczeństwa Informatycznego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego

Dariusz Białek, absolwent Politechniki Rzeszowskiej na kierunku Elektrycznym, Wyższej Szkoły Biznesu- National Louis Universytety- MBA oraz studiów podyplomowych z zakresu Zarządzania strategicznego i Zarządzania zasobami ludzkimi. Doświadczenie zawodowe w dużych firmach informatycznych w obszarze serwisu sprzętu i oprogramowania, wdrażania i utrzymania projektów informatycznych.

Obecnie pracownik Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, Kierownik oddziału utrzymania projektów systemowych, Departamentu Społeczeństwa Informatycznego, gdzie zajmuje się projektami w obszarze e-zdrowia i e-administracji. Członek zespołu nadzorującego realizację projektu Podkarpacki System Informacji Medycznej "PISM" zrealizowanego przez UMWP w latach 2013- 2014.

ZYGMUNT GŁOGOWSKI główny specjalista w Departamencie Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej, informatyk – ekspert ds. Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej.

Współpracuje z tworzonym przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego Centrum Usług Wspólnych oraz podkarpackimi jednostkami ochrony zdrowia (podległymi UM WP i powiatowymi) w zakresie wsparcia procesów ochrony zdrowia przez regionalną platformę informacji medycznej.

W projekcie P1 dla Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia - Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Danych Medycznych - pracował w strukturach realizacji projektu, modelowaniu procesów utrzymania oraz tworzeniu dokumentacji procedur eksploatacyjnych – po stronie wykonawców (S5 i S3) oraz zamawiającego (CSIOZ).

Uczestniczył w budowie i utrzymaniu systemów informatycznych wysokiej dyspozycyjności dla rynku finansowego i kapitałowego .

Ukończył studia podyplomowe na Politechnice Warszawskiej w zakresie zarządzania IT, posiada dyplomy Prince2, ITIL, TOGAF.

JANUSZ JASŁOWSKI dyrektor działu Asseco Poland SA

Janusz Jasłowski, absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach na kierunku Elektronika Biomedyczna oraz studiów podyplomowych z zakresu zarządzania i ubezpieczeń zdrowotnych. Praktycznie zaangażowany od kilkunastu lat w realizację dużych projektów informatycznych z zakresu ochrony zdrowia.

Obecnie prowadzi dział w Asseco Poland SA odpowiedzialny za kreowanie i realizację rozwiązań informatycznych dla sieci jednostek medycznych, w tym rozwiązań typu e-Zdrowiw. Wcześniej odpowiadał także za realizację projektów związanych z informatyzacją Kas Chorych, Narodowego Funduszu Zdrowia, Rejestru Usług Medycznych oraz jednostek służby zdrowia na poziomie lokalnym i regionalnym. Posiada certyfikaty PMP i Prince2 z zakresu zarządzania projektami.

SEBASTIAN BOJANOWSKI szef Komitetu Technicznego, Polskie Stowarzyszenie HL7

Lekarz. Konsultant z ponad 10-letnim doświadczeniem w informatyce medycznej. Architekt systemów informatycznych i programista. Certyfikowany przez HL7 International specjalista HL7® CDA™ oraz HL7® v2.7 Control.

TOMASZ ZALEWSKI radca prawny, partner w kancelarii Wierzbowski Eversheds Sutherland

Kieruje zespołami własności intelektualnej i e-biznesu oraz zamówień publicznych. Posiada wieloletnią praktykę nie tylko w zakresie swoich głównych specjalizacji, ale również w obsłudze korporacyjnej przedsiębiorstw. Doradza klientom przy projektach informatycznych obejmujących kompleksowe wdrożenia oprogramowania.

MARIUSZ FESZLER zastępca dyrektora Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku.

Absolwent KUL, studiów podyplomowych zarządzania Politechniki Białostockiej, studiów podyplomowych public relations IFIS PAN i UW oraz studiów podyplomowych technologie internetowe – informatyka Politechniki Białostockiej. Od 2003 roku zajmuje się problematyką e-administracji, dostępem do informacji publicznej i e-zdrowiem. Był kierownikiem zakończonego projektu Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie, zarządza zespołem odpowiedzialnym za funkcjonowanie produkcyjne systemu. Prywatnie interesuje się filozofią nauki i lubi wędrówki po polskich górach.

AGNIESZKA ALEKSIEJCZUK dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego.

Absolwentka Wydziału Ekonomii Uniwersytetu w Białymstoku, Podyplomowych Studiów Menedżerskich oraz studiów audytu, kontroli finansowej i rachunkowości w Szkole Głównej Handlowej. Wieloletni pracownik administracji samorządowej. Od 2009 r. sprawuje funkcję dyrektora Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego. Obecnie w ramach działań kierowanego przez siebie departamentu wdraża ideę społeczeństwa informacyjnego. Członek Zespołu Eksperckiego ds. Społeczeństwa Informacyjnego przy Związku Województw RP, członek Zespołu Lidera Cyfryzacji. Dąży do budowy i rozwoju społeczeństwa informacyjnego w regionie poprzez współdziałanie oraz włączanie i aktywizację różnych środowisk.

KATARZYNA GRZYWAK-PTASZNIK wiceprezes Comarch Healthcare S.A.

Ukończyła na Politechnice Śląskiej studia na Wydziale Informatyki i Automatyki na kierunku informatyka, a także studia podyplomowe. Początkowo pracowała w Instytucie Systemów Sterowania w Katowicach, następnie w firmach amerykańskich.

Kolejne lata to rozwój własnej działalności: firmy ESA S.C., zajmującej się produkcją oprogramowania dla służby zdrowia oraz dla innych klientów. W roku 2002 jako właściciel firmy odpowiadała za przygotowanie aplikacji systemu OPTIMED na przetarg Banku Światowego. Kolejne lata to stały rozwój współpracy z klientami krajowymi i zagranicznymi, szczególnie z firma Philips Automation. Na bazie tej współpracy powstała firma ESAPROJEKT, której została prezesem. W roku 2012 udziały firmy ESAPROJEKT wykupuje Comarch S.A. i w roku 2015 łączy ze spółką imed24, tworząc firmę Comarch Healthcare S.A. W Comarch Healthcare odpowiada za produkcję , wdrożenie i serwisowanie systemu klasy HIS. W ramach posiadanego doświadczenia realizowane były pod jej nadzorem projekty indywidualne dla szpitali oraz projekty obejmujące rozwiązania regionalne, w tym system dla Podlaskiego Urzędu Marszałkowskiego oraz Mazowickiego Urzędu Marszałkowskiego .

ANDRZEJ OSUCH dyrektor ds. transformacji biznesowej, Lux Med

Odpowiada za kreowanie długoterminowych planów rozwoju usług i systemów obiegu informacji Grupy LUX MED. Wcześniej w roli CIO Grupy LUX MED zarządzał obszarem IT obejmującym rozwój oprogramowania, utrzymanie systemów, bezpieczeństwo informacji oraz Biuro Projektów.

JACEK KOBUSIŃSKI wiceprezes zarządu, Medhub Sp. Z O.O.

Wykładowca Politechniki Poznańskiej i Uniwersytetu Medycznego z zakresu zastosowań informatyki w medycynie oraz systemów rozproszonych. Zaangażowany w tworzenie systemów informatycznych klasy HIS od kilkunastu lat. Członek Polskiego Stowarzyszenia HL7.

BARTOSZ PAMPUCH wiceprezes, Comarch Healthcare

Od 2015 roku jest wiceprezesem spółki Comarch Healthcare oraz dyrektorem działu dostarczającego rozwiązania z zakresu e-Dokumentacji. Wcześniej, w ramach współpracy z Comarch, pełnił funkcję dyrektora Centrum Badawczo-Rozwojowego iMed24.

ANDRZEJ MODZELEWSKI Kierownik sekcji informatyki Szpitala Wojewódzkiego w Łomży

Urodzony 6 lutego 1981r. Kierownik sekcji informatyki Szpitala Wojewódzkiego w Łomży. Absolwent Politechniki Białostockiej. Brał bezpośredni udział we wdrożeniu Systemu E-zdrowie w szpitalu jako koordynator wdrożenia.